Se recrutează candidaţi pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa, recrutează candidaţi pentru participarea la concursul de admitere, organizat la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – sesiunea octombrie – decembrie 2022.
Astfel, locurile aprobate sunt următoarele: Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 locuri (nr. locuri/ beneficiar – 270 IGSU; 2 locuri – IGPR; 1 loc CMPS, 2- CS Dinamo), dintre care 2 pentru romi; Subofiţer administrativ – 25 locuri (beneficiar IGSU).
Cererea-tip de înscriere şi, după caz, consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, până la data de 4 noiembrie 2022, ora 15.00, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaţilor, codul unic de identificare, precum şi centrul zonal la care este arondat, o scanează şi o comunică candidaţilor, la adresa de e-mail indicată, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Codul atribuit este folosit de candidat pe întreaga procedură de concurs. Candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală.
Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
Candidaţii care au obţinut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul naţional de bacalaureat depun următoarele documente: copia diplomei echivalente obţinute în străinătate; traducerea legalizată a diplomei echivalente; atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei.
Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele: să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Documente necesare pentru recrutare

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului: completează cererea-tip de înscriere la concurs şi după caz, consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare și le transmite exclusiv în format electronic la adresa cariera@isujialomita.eu; depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa un dosar plic cuprinzând următoarele documente: cererea de înscriere; diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2022; foaia matricolă pentru clasele IX-XII (copie); copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil; copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
curriculum vitae – Europass (CV); autobiografia (întocmită conform modelului anexat); tabelul nominal cu rudele candidatului; 1 fotografie color 9×12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia); adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie (modelul prevăzut de Anexa nr. 2 la OMAI nr. 105/2020);
consimţământul informat (modelul prevăzut de Anexa nr. 3 la OMAI nr. 105/2020); adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale eliberată de medicul de unitate (modelul prevăzut de Anexa nr. 5 la OMAI nr. 105/2020, se întocmeşte după proba scrisă); declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; extras de pe cazierul judiciar/cazierul judiciar; documentele justificative pentru candidaţii care optează pentru locurile alocate romilor;
documentele justificative pentru candidaţii îndreptăţiţi să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi completările ulterioare (dacă este cazul).
Copiile documentelor prevăzute mai sus se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.
Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care, activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează. Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. Adeverinţa medicală se completează de medicul de familie, iar consimţământul informat se completează şi se semnează de candidat în mod lizibil şi se depun la unitatea de recrutare.
Candidaţii etnici, care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia respectivă şi depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică, constituită potrivit legii.
Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului M.A.I.nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor. Persoanelor îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.
În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun documentele solicitate până la data de 17 noiembrie 2022, ora 15.00.

Susţinerea probelor de concurs şi evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 11 noiembrie 2022, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare. Candidaţii vor fi anunţaţi în timp util cu privire la acest aspect.
Probele de concurs se susţin la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti. Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine în perioada 23 noiembrie – 29 noiembrie 2022, iar proba de evaluare a cunoştinţelor – în data de 10 decembrie 2022.
Proba de evaluarea performanţei fizice constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ. Proba de evaluare a cunoştinţelor constă în susţinerea unui test grilă la disciplina matematică din programa M – tehnologic conform tematicii şi bibliografiei aprobată pentru această sesiune de admitere.
Repartizarea şi planificarea pentru susţinerea probelor se realizează de către Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti și sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al instituţiei şi la avizierul acesteia.
În vederea susţinerii probelor de admitere, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanţei fizice şi echipamentul sportiv necesar.
Rezultatele obţinute de candidaţi se centralizează la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi se afişează pe site-ul instituţiei de învăţământ, în ordinea mediilor obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor.
Contestaţiile la proba de evaluare a cunoştinţelor se transmit online la adresa office@scoaladepompieri.ro, în termenul prevăzut de graficul de desfăşurare al concursului şi se soluţionează la sediul Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie.

Examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, în perioada 15 decembrie 2022 – 20 ianuarie 2023. Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii cu privire la continuarea procedurilor de selecţie şi prezentarea la unitatea de recrutare. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti afişează, la finalul fiecărei zile, situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.
Cererea-tip de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, al Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa.
Proba de verificare a cunoştinţelor este cea stabilită prin metodologia de admitere, planificată conform graficelor de concurs. Aceasta este adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin site-ul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, până la data de 25 ianuarie 2023.
Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.
Potrivit celor informate de slt. Popescu Georgeta (purtătorul de cuvânt al ISU Ialomiţa), anunţul este publicat pe site-ul unităţii, www.isujialomita.eu şi afişat la avizierul unităţii, începând cu data de 24.10.2022.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la personalul din cadrul structurii de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa situat în municipiul Slobozia, Str. Lacului, nr. 23 sau la telefon : 0243.23.23.96 sau 0243.23.23.97, interior 27008, 27131.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )