S-a dat startul la vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2022, rentierii vor solicita viza anuală, în perioada 01.03-31.08.2023, fie prin prezenţa fizică la sediul centrelor judeţene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicaţii sau poştă/curier.
Pentru vizarea electronică, rentierii vor transmite documentele necesare acordării vizei pe adresa de e-mail a centrului judeţean APIA pe raza căruia figurează cu domiciliul şi vor contacta telefonic funcţionarii APIA pentru a primi confirmarea acordării vizei. Documentele pe care trebuie să le prezinte rentierul la depunerea declaraţiilor de vizare, personal sau prin împuternicit/mandatar/curator, sunt: carnetul de rentier agricol; actul de identitate al solicitantului; decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II / decizia de la comisia de expertiză medicală şi decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă; procură notarială autentificată sau curatelă sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin reprezentant legal; contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr.16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil; extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (opţional); declaraţia pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul nr.1272/2005.

Informaţii pentru moştenitorii rentierilor

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia până la data decesului poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI şi a depunerii, la oricare Centru APIA, până la data limită 15.10.2023, a cererii de moştenitor însoţită de următoarele documente justificative: carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original); copie a certificatului de deces; copie a actului doveditor privind calitatea de moştenitor (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula „definitivă”); copie după B.I/C.I./paşaport al moştenitorului; împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); extras de cont pe numele moştenitorului. „Deoarece carnetul de rentier este un document care se depune obligatoriu în original, acest tip de cerere poate fi depusă la sediul centrului judeţean APIA sau transmisă prin poştă/curier. Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art.6 alin.1 şi alin.2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2023, prin mandat poştal sau virament bancar”, a precizat Florin Stoia, directorul executiv al APIA Călăraşi. Datele de contact ale centrelor judeţene, pot fi vizualizate pe site-ul instituţiei www.apia.org.ro, accesând adresa https://apia.org.ro/centre-judetene/.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )