Noi drepturi pentru angajaţi în anul 2022

Legea nr. 53/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 au fost completate printr-un act normativ, în scopul implementării în legislaţia naţională a mai multor directive europene. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat pe 17 Octombrie 2022, legea pentru completarea şi modificarea Codului Muncii şi a Codului Administrativ.
Potrivit celor declarate de Sorin Mierlea (preşedintele InfoCons – Organizaţie pentru Protecţia Consumatorilor), în ceea ce priveşte Codul Muncii (drepturile salariaţilor), noile completări şi modificări le aduc salariaţilor mai multe drepturi suplimentare, cum ar fi acordarea unui concediu în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal pentru o rudă sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie sau posibilitatea pentru funcţionarii publici de a lucra în regim de telemuncă.
Conform noilor precizări aduse, salariatul are dreptul de a solicita mutarea pe un post vacant prin care îi sunt asigurate condiţii de muncă mai avantajoase în următoarele condiţii:
şi-a încheiat perioada de probă; are o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator. În aceste condiţii, angajatorul are obligaţia de a-i răspunde motivat, în scris, în termen de 30 de zile de când a primit solicitarea.
Prin noile prevederi se menţionează că angajatorul are obligaţia de a acorda pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la cererea scrisă a salariatului, a concediului pentru îngrijirea sau oferirea de sprijin personal pentru o rudă sau o persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie şi care are problem medicale grave. Concediul de îngrijitor se poate întinde pe o perioadă mai îndelungată, prin legi speciale sau prin contractual colectiv de muncă aplicabil. Perioada concediului de îngrijitor nu este inclusă în perioada concediului de odihnă anual şi reprezintă vechime în muncă şi în specialitate. Salariaţii care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asiguraţi, pe parcursul concediului de îngrijitor, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei, prin derogare de la lege. Perioada în care salariatul este în concediu de îngrijitor reprezintă stagiu de cotizare în vederea stabilirii dreptului la indemnizaţia de şomaj şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă acordate conform legislaţiei în vigoare.
Problemele medicale grave, dar şi condiţiile prin care este acordat concediul de îngrijitor sunt stabilite prin ordin comun al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministrului Sănătăţii. Concediul de îngrijitor care nu este acordat salariaţilor care îndeplinesc condiţiile va fi sancţionat cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei.

Zile libere pentru situaţii deosebite

Totodată, conform noilor reglementări, salariatul are dreptul de absenta de la locul de muncă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare în cazul unor situaţii neprevăzute, provocate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de accident sau boală, în care prezenţa salariatului este indispensabilă. În acest context, salariatul trebuie să: informeze în prealabil angajatorul;
recupereze perioada absentată până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru. Angajatorul şi salariatul stabilesc de comun acord modalitatea în care salariatul va recupera perioada în care a absentat.

Concediu paternal – Codul Muncii

O altă prevedere, care a fost introdusă odată cu completările şi modificările aduse, se referă la obligaţia angajatorului de a acorda concediu paternal la cererea scrisă a salariatului, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.210/1999. Acordarea concediului paternal nu este condiţionată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului. Nerespectarea acestor obligaţii de către angajator va fi sancţionată cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei.

Concedierea unui angajat

De asemenea, este interzisă concedierea salariaţilor pentru exercitarea mai multor drepturi, dintre care sunt amintite:
dreptul de a fi informaţi cu privire la locul de muncă; dreptul de a fi informaţi cu privire la posibilitatea muncii în diverse locuri; dreptul de a fi informaţi cu privire la funcţie, fişa postului, atribuţii; dreptul de a fi informaţi cu privire la durata concediului de odihnă; dreptul de a fi informaţi cu privire la salariul de bază; dreptul de a fi informaţi cu privire la durata muncii şi condiţiile de muncă; dreptul de a fi informaţi cu privire la durata de probă; dreptul la salarizare pentru munca depusă; dreptul la repaus; dreptul la egalitate de şanse; dreptul la demnitate în muncă; dreptul la securitate în muncă; dreptul la acces la formarea profesională; dreptul la protecţie în caz de concediere colectivă; dreptul de a adresa sau a constitui un sindicat. Salariaţii nu pot fi concediaţi pe durata: efectuării concediului paternal; efectuării concediului de îngrijitor;
absentării de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, provocate de boală sau accident.

Decalare program de lucru

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii, implicit pentru cei care beneficiază de concediu de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora. Programele individualizate de muncă pot avea o durată limitată în timp. Contractele colective de muncă, la nivel de sector de activitate şi grup de unităţi, sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Angajatorul este obligat să aducă la cunoştinţa salariaţilor, pe suport de hârtie ori în format electronic, prevederile regulamentului intern încă din prima zi de lucru şi să dovedească îndeplinirea acestei obligaţii. Salariaţii care au raporturi de muncă încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor primi informaţiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise a salariatului.

Muncă în regim de telemuncă

În ceea ce priveşte Codul Administrativ, unul dintre noile articole introduse face referire la raporturile de muncă ale funcţionarilor publici care pot fi exercitate în regim de telemuncă şi în regim de muncă la domiciliu. De asemenea, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice pot stabili printr-un act administrativ şi alte moduri de organizare flexibilă a timpului de lucru. Cu toate acestea, durata activităţii desfăşurate în regim de telemuncă nu poate depăşi cinci zile pe lună şi se poate aproba pentru: funcţionarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani; funcţionarii publici care acordă îngrijire unei rude; funcţionarii publici care au stare de sănătate care nu le permite deplasarea; funcţionarii publici care desfăşoară activităţi dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă. În timpul desfăşurării activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, funcţionarii publici beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, cu excepţia sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase. De asemenea, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, persoana cu competenţe legale, trebuie să informeze funcţionarul public în legătură cu: dreptul la formare şi perfecţionare profesională; durata concediului de odihnă; condiţiile de acordare a preavizului; data plăţii salariului; modalitatea de efectuare a orelor suplimentare, precum şi remuneraţia acestora sau compensare prin ore libere plătite; acordurile colective încheiate cu sindicatul; contribuţii suplimentare la pensia facultative sau la pensia ocupaţională suportate de autoritatea sau instituţia publică. Aceste informaţii trebuie comunicate sub forma unui document în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la începerea exercitării funcţiei publice.

Aida ROMAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )