IJSU Ialomița, informații privind recrutarea candidaților pentru concursul de admitere organizat la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița recrutează candidați pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Secțiunea I – Generalități
Pentru anul de învățământ 2022 – 2023, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la facultățile aparținând Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele: 38 de locuri (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații pentru construcții – pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani; 8 locuri la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani.
Repartizarea candidaților pe locurile alocate IGSU la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor. Cererea-tip de înscriere model 2022 prevăzută în anexa la Dispoziția-cadru nr. II/12526/2022, cu modificările și completările ulterioare) se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră) sau site-ul oficial Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița se completează de către candidat în mod lizibil. Apoi se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail admitere@isujialomita.eu, până la data de 8 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, prevăzut în anexa nr. 2. La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, și completează centrul zonal la care aceștia sunt arondați. Cererea-tip de înscriere cuprinzând elementele prevăzute anterior se scanează și se comunică, la adresa de e-mail indicată candidaților.
Secțiunea II – Condiții de recrutare
Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele: aceștia să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
Aptitudinea/inaptitudinea din punct de vedere medical, fizic şi psihologic se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. Dovada îndeplinirii condiţiei de a fi absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, de unde să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.
Secțiunea III – Criterii specifice
Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele: să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
Secțiunea IV – Documente necesare pentru recrutare
În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului: completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice; depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente: cererea de înscriere; diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2022; foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie); copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil; copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; curriculum vitae – Europass (CV); autobiografia (întocmită conform modelului); tabelul nominal cu rudele candidatului; 1 fotografie color 9×12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia); adeverința medicală eliberată de medicul de familie (modelul prevăzut de Anexa nr. 2 la OMAI nr. 105/2020); consimțământul informat (modelul prevăzut de Anexa nr. 3 la OMAI nr. 105/2020); adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale eliberată de medicul de unitate; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; extras de pe cazierul judiciar/cazierul judiciar; documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere (dacă este cazul); documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor/altor etnii sau locurile alocate celor proveniți din sistemul de protecției socială (dacă este cazul, inclusiv declarațiile prevăzute de Anexele nr. 3 și nr. 4 la Dispoziția DGMRU nr. II/18716 din 15.07.2020 pentru modificarea Dispoziției DGMRU nr. II/17953/2019 – disponibilă pe site-ul MAI); documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare (dacă este cazul).
Copiile documentelor prevăzute mai sus se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează. Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.
Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverință emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii. Candidații care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială declară pe propria răspundere proveniența din sistemul de protecţie socială. Va prezenta hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau, după caz, a instanței de judecată privind stabilirea măsurii plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare – în original și în copie, copia conformă cu originalul fiind depusă la dosarul de candidat. Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i.nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului Afacerilor Interne înmatricularea în instituțiile de învățământ ale MAI, în anul I de studii, fără susținerea probei de verificare a cunoștințelor. Persoanelor îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani”. Îna acest sens se depune la unitatea de recrutare o adeverință care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.
După analiza realizată la nivelul Direcției Generale Management Resurse Umane a MAI privind propunerea de înmatriculare, aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. Aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, în vederea informării solicitantului, unității de recrutare și instituției de învățământ pentru care optează acesta în sensul rezervării locului la admitere, în situația promovării etapelor de recrutare și selecție prevăzute. În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 22 iulie.
Secțiunea V – Susținerea probelor de concurs și evaluarea psihologică
Evaluarea psihologică a candidaților se realizează până la data de 13 iulie 2022, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare. Candidații vor fi anunțați în timp util cu privire la acest aspect. Probele de concurs pentru candidații la Facultatea de Pompieri se susțin potrivit arondării la centrul de selecție de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.
Susținerea probelor de admitere
Proba eliminatorie de evaluarea performanței fizice se susține în perioada 22-28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30-31 august 2022.
Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor de evaluarea performanței fizice și de evaluare a cunoștințelor se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și al centrului zonal de selecție.
În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar. Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor. Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada de 1-2 septembrie 2022 și se soluționează la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Secțiunea VI – Examinarea medicală
Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 6 – 29 septembrie. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.
Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.
Secțiunea VII – Dispoziții finale
Cererea-tip de înscriere, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sau al unităților de recrutare. Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații: nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet; încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție; nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.
În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află. Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispozițiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.
Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 30 septembrie. Taxa de înscriere la concurs se achită, de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 21 – 27 iulie 2022 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere.
Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere depun documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere la dosarul de recrutare. Sunt scutiţi de plata taxei, conform Regulamentului concursului de admitere 2022 al Academiei de Poliției, candidaţii aflaţi într-una din situaţiile: orfanii de unul sau ambii părinţi; cei care provin din casele de copii sau din plasament familial; copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi; copiii personalului M.A.I., în activitate / pensionat/ decedat; candidații proveniți din sistemul de protecție socială.
Candidaţii declarați admiși au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.
Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița la numărul de telefon 0243.232.396, interior 27008, 27128, 27129 sau pot consulta Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2022 disponibil la adresa de internet https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html.

Petruța RIDICHE

 

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )