Curtea de Apel Bucureşti a dat câştig de cauză prosumatorilor, anulând în parte Ordinul ANRE nr. 15/2022

Curtea de Apel Bucureşti a dat câştig de cauză prosumatorilor, în primă instanţă de judecată, în procesul cu Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Instanţa a hotărât că Ordinul 15/2022 al ANRE, ce reglementa prin norme metodologice modalitatea de facturare a prosumatorilor, să fie, în parte, anulat.
Avocata Iulia Andrea Băbeanu subliniază că, prin cererea de judecată, a solicitat anularea în parte a Ordinului nr. 15/23.02.2022, pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, aparţinând prosumatorilor. Ulterior, pe parcursul soluţionării dosarului, preşedintele ANRE a emis Ordinul nr. 95/2022 care, cel puţin din titulatură, se voia a fi unul prin care se modifică Ordinul 15/23.02.2022, fapt care a determinat şi modificarea cererii de chemare în judecată. În realitate, dispoziţiile modificate prin Ordinul nr. 95/2022 au acelaşi înţeles şi finalitate cu cele existente înaintea modificării, singurele diferenţe constând în inversarea unor cuvinte în conţinutul propoziţiei. „În esenţă, motivarea noastră a fost în sensul că dispoziţiile cuprinse în art. 11 alin. (3), din Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, aparţinând prosumatorilor, modificată prin Ordinul nr. 95/2022, contravin dispoziţiilor prevăzute de art. 711 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 123/2012, care reprezintă legea cadru de organizare a activităţii de energie termică şi electrică. Nici Ordinul nr. 15/2022 şi nici Ordinul nr. 95/2022 nu ar fi putut în mod legal să modifice dispoziţiile cuprinse într-un act normativ de nivel superior (lege), doar dispoziţii care să reglementeze problema comercializării energiei electrice, fără însă a modifica condiţiile stabilite deja de Legea nr. 123/2012. Astfel, deşi dispoziţiile prevăzute de art. 711 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 123/2012, aşa cum a fost completată prin OUG nr. 143/2021, prevăd o compensare cantitativă, între cantitatea de energie consumată şi cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea, totuşi ordinele atacate prevăd o compensare valorică, ce contravine dispoziţiilor legale. Compensarea cantitativă presupune ca facturarea să se facă doar pentru diferenţa dintre energia consumată şi energia produsă şi livrată”, a precizat avocata Iulia Andrea Băbeanu, specificând că, dispoziţiile art. 711 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 123/2012 au un conţinut clar. Anume la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei electrice, cu o putere instalată de până în 200 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferenţa dintre cantitatea de energie consumată şi cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea.
Dispoziţiile art. 11 alin. (3) din Ordinul nr. 15/23.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, aparţinând prosumatorilor, a fost modificat, prin Ordinul nr. 95/2022 şi are în prezent următorul conţinut: De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare – cumpărare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică au obligaţia să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ identic cu preţul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, stabilit conform prevederilor de la lit. b) pct. (i), în perioada de facturare şi care nu include niciuna din componentele prevăzute la lit. b) pct. (ii)-(viii); să evidenţieze în poziţii distincte în facturile de energie electrica emise prosumatorilor următoarele componente: valoarea energiei electrice active consumată din reţeaua electrică de prosumatori, calculată ca produs între cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare stabilită pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din reţelele electrice şi preţul energiei electrice active din contractul de furnizare a energiei electrice, diminuat cu preţul estimat al dezechilibrelor, şi care nu include niciuna din componentele prevăzute la pct. (ii)-(viii). Neincluderea preţului estimat al dezechilibrelor este precizată distinct, ca element de informare pe factură; valoarea serviciilor de transport (componenta de introducere, respectiv de extragere a energiei electrice în/din reţeaua electrică) prin înmulţirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare: valoarea serviciilor de distribuţie prin înmulţirea tarifelor de distribuţie aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrică consumată în perioada de facturare;
valoarea serviciilor de sistem; valoarea accizei conform prevederilor legale, înmulţită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare; valoarea contribuţiei de cogenerare înmulţită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare; valoarea certificatelor verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare şi preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă; alte componente prevăzute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, după caz, cu marcarea distinctă a TVA-ului, pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat;
să emită facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică, simultan cu facturile emise, în nume propriu sau în numele şi în contul următoarelor categorii de prosumatori: în nume propriu pentru persoane fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008; în numele şi în contul persoanelor fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, organizate conform OUG nr. 44/2008; în numele şi în contul persoanelor fizice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de peste 27 kW pe loc de consum, dar nu mai mult de 200 kW pe loc de consum, indiferent de forma de organizare a acestora; în numele şi în contul persoanelor juridice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum. În consecinţă, soluţia de facturare impusă prin Ordinul ANRE nr. 95/2022 încalcă prevederile Legii 123/2012.
Curtea de Apel Bucureşti, prin sentinţa civilă nr. 125/25.01.2023, a admis în parte cererea modificată. A dispus anularea în parte a Ordinul ANRE nr. 15/2022 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 95/2022, respectiv art.11 alin. 3 capitolul IV din Anexa la Ordinul 15/2022, modificat prin Ordinul nr. 95/2022. Soluţia Curţii de Apel Bucureşti poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare. Dar, comunicarea sentinţei încă nu s-a realizat.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )